sử dụng kem trộn khi ngưng thời gian thấy ngưa là bị sao