Loại gương đặc biệt nhà nghỉ, khách sạn thường dùng để ‘quay trộm’ khách